Kako postati osebni asistent

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika, njegovim sposobnostim, željam in življenjskim razmeram.

Kdo je lahko osebni asistent?
Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, če:

– je polnoletna,
– je poslovno sposobna,
– iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih
– ima opravljeno usposabljanje po tem zakonu.

Osebni asistent in uporabnik morata pred pričetkom koriščenja/izvajanja osebne asistence opraviti usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci. Usposabljanje je namenjeno temu, da se tako uporabnik kot asistent spoznata zakon o osebni asistenci, pravice in dolžnosti, zakonodajo in druge pomembne vsebine, ki vplivajo na kvalitetno opravljeno storitev.

Usposabljanje osebnega asistenta
Osebni asistent je dolžan, preden prične prvič izvajati osebno asistenco, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom. Vsebina osnovnega usposabljanja obsega: pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja, pomen osebne asistence, odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, varstvo in zdravje pri delu in seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu. Praktičen del usposabljanja pa poteka pri uporabniku in se razlikuje od uporabnika do uporabnika. Oseba, ki uspešno zaključi usposabljanje, pridobi potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja. Osebni asistent se mora na poziv izvajalca osebne asistence vsako leto vsaj en delovni dan dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence.

Naloge osebnega asistenta
Izvaja vso potrebno pomoč po navodilih in v skladu z željami in potrebami uporabnika. Pomoč zajema vsakodnevna opravila, ki jih posameznik zaradi svojega hendikepa ne zmore opravljati sam;
– izvaja nego in drugo osebno pomoč uporabnika;
– opravlja gospodinjska opravila po navodilih in pod nadzorom uporabnika;
– varno ravna in uporablja gospodinjske, medicinsko tehnične, ortopedske pripomočke in opremo, ki jo potrebuje uporabnik;
– spremlja uporabnika pri vsakodnevnih opravilih;
– vozi uporabnika z uporabnikovim ali svojim vozilom;
– spremstvo in pomoč na delovnem mestu ali v izobraževalnem procesu;
– v nujnih primerih nadomešča asistenta pri drugih uporabnikih
– vodi lastno evidenco dela
– druga dela po navodilih delodajalca.

Obveznosti osebnega asistenta
Da vestno opravlja delo na delovnem mestu osebnega asistenta pri uporabniku, ki ga je izbral za svojega osebnega asistenta, v času, ki ga določi uporabnik, pri katerem je asistent zaposlen ter na kraju, ki je določen za izvajanje dela ter glede na potrebe uporabnika.

– spremlja uporabnikovo beleženje prisotnosti na delu ter ob morebitni napaki opozori uporabnika.
– v nujnih primerih nadomešča druge asistente ali asistenta pri drugih uporabnikih programa.
– upošteva zahteve izvajalcev programa v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
– spoštuje in izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravlja svoje delo.
– spoštuje osebnost uporabnika.
– obvešča izvajalce programa o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izvajanje dela (npr. tudi o sporu z uporabnikom).
– takoj obvesti izvajalce programa ob nastopu prvega dneva bolniške odsotnosti ter zadnji dan prinese bolniški list.
– ob primeru nesreče na delu takoj obvesti izvajalce programa, da se opravi zapisnik delovne nesreče in opravijo drugi potrebni ukrepi.
– ne izdaja podatkov o uporabniku programa ter spoštuje zasebnost uporabnika.
– se udeležuje izobraževanj in drugih obveznosti.
– se v primeru kršitve pogodbe o zaposlitvi ali uporabi kakršnegakoli nasilja, skliče sestanek vseh vpletenih. Vodstvo zavoda sprejme sklep o ukrepih ali prekinitvi delovnega razmerja.
– delo opravlja strokovno, kar pomeni, da v odnosu do uporabnika upošteva situacijo posameznika, njegovo dostojanstvo, sprejema drugačnost in opravlja svoje delo v skladu s higienskimi normativi.
– upošteva navodila uporabnika osebne asistence.
– racionalno ravna z delovnimi sredstvi ter odgovorno in pazljivo uporablja lastnino uporabnika ter z njegovimi finančnimi sredstvi in mu za vsak nakup, ki ga opravi zanj, posreduje račun ter točno vrne preostala sredstva.
– da pazljivo in v skladu z navodili uporablja posebne tehnične in medicinske pripomočke uporabnika​!